EU funding

Surveily Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Surveily” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 14 sierpnia 2020 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Celem projektu są prace w zakresie opracowania MVP systemu służącego do automatyzacji nadzoru procesów bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz wizji maszynowej. System umożliwia analizę wielu strumieni obrazu w czasie rzeczywistym, w celu predykcji i prewencji wypadków.
Planowanym efektem projektu jest przeprowadzenie prac w zakresie MVP systemu PaaS do automatyzacji nadzoru procesów bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz wizji maszynowej.

Łączna kwota inwestycji w Projekt B+R w ramach środków pochodzących od Inwestora Wartość projektu: 1.050.000,00 PLN.

Wysokość dofinansowania projektu z UE:: 840.000,00 PLN.